ელექტრონული სამედიცინო ისტორია

ელექტრონული სამედიცინო ისტორია 360 გრადუსით, Doctra-ს ახალი თაობის კლინიკის მართვის პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი ღირებულებაა

 

სამედიცინო ისტორიის ელექტრონიზაცია საშუალებას იძლევა უწყვეტ რეჟიმში გვქონდეს წვდომა: პაციენტის ზოგად მონაცემებზე, პროგრესის შესახებ ჩანაწერებზე, სამედიცინო პრობლემებზე, მკურნალობისას გამოყენებულ მედიკამენტებზე, ვიტალურ ნიშნებზე, სამედიცინო ანამნეზსა და ლაბორატორიული თუ სხივური დიაგნოსტიკით მიღებული კვლევის შედეგებზე.

ამასთან, ელექტრონული სამედიცინო ისტორია ართიანებს ისეთ დეტალურ დოკუმენტებს, როგორიცაა:

 • ამბულატორიული ანკეტა
 • ამბულატორიული პაციენტების რეგისტრაციის ჟურნალი
 • სტაციონარული ისტორია
 • სტაციონარული პაციენტების რეგისტრაციის ჟურნალი
 • ფორმა 100
 • ფორმა 100-ის ჟურნალი
 • პროტოკოლი
 • ექიმის გასინჯვის ფურცელი (კურსუსი)
 • ავადმყოფობის ისტორია
 • ეპიკრიზები
 • ელექტრონული დანიშნულება
 • ელექტრონული ფიზიკალური მონაცემები
 • ელექტრონული რეცეპტები
 • ლაბორატორიის შედეგები
 • გაიდლაინი
 • რისკ ქულები
 • ფორმა 066
 • კიბოს რეგისტრის ფორმები

ელექტრონულ სამედიცინო ისტორიაში პაციენტის ინფორმაციის ავტომატური ასახვა ხდება LIS, PACS და სხვა სამედიცინო სისტემებიდან. შედეგად, პაციენტის სრულ სამედიცინო ისტორია იქმნება, რომელზეც წვდომა ნებისმიერი ლოკაციიდანაა შესაძლებელი სადაც ხელმისაწვდომია კომპიუტერი, ტაბლეტი ან/და მობილური ტელეფონი.

პაციენტის სამედიცინო ისტორიის ელექტრონიზაცია გამორიცხავს მისი დაკარგვის რისკს, რაც როგორც ექიმს, ისე პაციენტს იცავს უზუსტობისა და მოულოდნელი გართულებებისგან.

 

Doctra-ს კლინიკის მართვის პროგრამა სრულად ინტეგრირებულია EHR პორტალთან

 

დოქტრა სრულად შესაბამისია ქართულ კანონმდებლობასთან. მისი ინტეგრაცია EHR პორტალთან, საშუალებას იძლევა რამოდენიმე წუთში მოხდეს პაციენტის სრული სამედიცინო იტორიის ატვირთვა პორტალზე.

ამგვარად გამარტივებული პროცესი ფაქტობრივად გამორიცხავს დაგვიანებისა და შეცდომების დაშვების ალბათობას, რაც კლინიკებს საშუალებას აძლევს თავი დაიზღვიონ მოულოდნელი დახარვეზებისა და დაჯარიმებისაგან.

EHR პორტალზე სამედიცინო ისტორიის ატვირთვის პროცესი სწრაფი და მოსახერხებელია. საჭიროა 3 მარტივი საფეხურის გავლა და მხოლოდ ერთ ღილაკზე თითის დაჭერა:

გაწერილი პაციენტის ქეისის გახსნა

ქეისში მოცემულია ინფორმაცია პაციენტის ჰოსპიტალიზაციის ნებისმიერ პერიოდის შესახებ. ეს ინფორმაცია პროგრამაში ჰოსპიტალიზაციის სხვადასხვა ეტაპზე ივსება. (მაგ. პაციენტის შემოსვლისთანავე მის მიერ შევსებულ ანამნეზის ვიტეს გადამოწმება)

ინფორმაციის სიზუსტის შეფასება

სამედიცინო ისტორიის ატვირთვამდე ექიმი ხსნის შემაჯამებელ დოკუმენტს, საბოლოოდ გადახედავს მონაცემებს და დარწმუნდება მათ სიზუსტეში

ქეისის დადასტურება და ატვირთვა

მას შემდეგ რაც ექიმი დაწრმუნდება ინფორმაციის სისრულესა და სიზუსტეში, ადასტურებს ქეისს და ელექტრონული სამედიცინო ისტორია მომენტალურად იტვირთება EHR-პორტალზე

პროცესი ავტომატურია. სისტემაში მიღებული დასტურის შემდგომ, ფაქტობრივად გამორიცხულია ხარვეზების გამოვლენა. სურვილის შემთხვევაში გადამოწმება იმდენადვე მარტივია, რამდენადაც ისტორიის პორტალზე ატვირთვა იყო.

თვალსაჩინოებისთვის, იხილეთ Doctra-ს სისტემიდან EHR პორტალზე ერთ-ერთი პაციენტის სრული სამედიცინო ისტორიის ატვირთვის ამსახველი ვიდეო:

იხილეთ პროდუქტების დეტალური აღწერა