Doctra Enterprise – ჰოსპიტალის მართვის
საინფორმაციო სისტემა

Doctra-enterprise კლინიკის მართვის პროგრამა

Doctra Enterprise – ჰოსპიტალის საინფორმაციო სისტემა იძლევა ერთიან სურათს პაციენტისთვის კლინიკური მომსახურების გაწევის ყველა ეპიზოდის შესახებ და გვეხმარება როგორც მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღებაში, ასევე ხარისხის მართვასა და მკურნალობის სამომავლო დაგეგმვაში.

Doctra Enterprise – კლინიკაში მიმდინარე პროცესების კომპლექსური გადაწყვეტა.

დაჯავშნეთ შეხვედრა

ელქტრონული სამედიცინო ისტორია უწყვეტ რეჟიმში გვაწვდის ისეთ ინფორმაციას როგორიცაა: ზოგადი მონაცემები პაციენტის შესახებ, ჩანაწერები პროგრესის შესახებ, სამედიცინო პრობლემები, მედიკამენტები, ვიტალური ნიშნები, სამედიცინო ანამნეზი, ლაბორატორიული და სხივური დიაგნოსტიკით მიღებული კვლევის შედეგები.

ამბულატორიული ანკეტა
ამბულატორიული პაციენტების რეგისტრაციის ჟურნალი
სტაციონარული ისტორია
სტაციონარული პაციენტების რეგისტრაციის ჟურნალი
ფორმა 100
ფორმა 100-ის ჟურნალი
პროტოკოლი
ექიმის გასინჯვის ფურცელი (კურსუსი)
ეპიკრიზები
ავადმყოფობის ისტორია
ელექტრონული დანიშნულება
ელექტრონული ფიზიკალური მონაცემები
ელექტრონული რეცეპტები
ლაბორატორიის შედეგები
გაიდლაინი
რისკ ქულები
ფორმა 066
კიბოს რეგისტრის ფორმები

უწყვეტი წვდომა სადაზღვეოში წარსადგენ ყველა საანგარიშგებო დოკუმენტაციაზე, რაც საგრძნობლად ამარტივებს და ეფექტურს ხდის სპონსორებთან ურთიერთობას.

პოლისები
ქეშბექი
სადაზღვევოზე გადაცემა
სადაზღვევოს ინვოისი
კაპიტაცია
სკრინინგი
Doctra სამედიცინო ბილინგი და სადაზღვეობთან ურთიერთობა


მედიკამენტების გახარჯვის ანალიზი და ჩამოწერილი მარაგების უწყვეტი კონტროლი დანახარჯების ეფექტური მართვის მოხერხებული და რაც მთავარია, სანდო მექანიზმია.

Doctra-enterprise ხარჯვის ანალიზი

კლინიკის რესურსების მართვის თანამედროვე ERP სისტემა ფინანსურ ინფორმაციაზე უწყვეტ რეჟიმში წვდომის საშუალებას იძლევა.

სამედიცინო შემოსავლების/ხარჯების ანალიზი
ანგარიშსწორება სპონსორებთან/პაციენტებთან
დავალიანება
ქეშბექი
წინასწარი კალკულაცია
ინვოისი
დონეები
ტარიფები და სხვა

Doctra სამედიცინო ბილინგი და სადაზღვეობთან ურთიერთობა

სისტემაში ინტეგრირებულია ყველა საჭირო თუ აუცილებელი სახელმწიფო სერვისი, რაც თავის მხრივ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილ ყველა სტანდარტს.

EHR – MOH 
FINANCE – MOH
ელ.რეცეპტები – MOH

სისტემა ასევე უზრუნველყოფს პაციენტის კლინიკური და ფინანსური მონაცემების ავტომატიზებულ გადაგზავნას მთავრობის მიერ დამტკიცებული უნიფიცირებული ფორმატისა და მონაცემთა თუ შეტყობინებათა გაცვლის სტანდარტების შესაბამისად.

დოქტრა დენტალ ინტეგრაცია სახლემწიფო სერვისებთან

მონაცემების ზუსტი აღრიცხვითა და ავტომატიზებული პროცესების დახმარებით სისტემა უზრუნველყოფს სამედიცინო დახმარების უწყვეტობას და საგრძნობლად ამცირებს როგორც დიაგნოსტიკის, ასევე დანიშნულების გაცემის დროს.

Doctra-enterprise and bed management

PACS და LIS სამედიცინო სისტემებთან ინტეგრაცია დროის მოცემულ მომენტში გვაძლევს მყისიერ სურათს კონკრეტულ პაციენტთან დაკავშირებული კლინიკური მონაცემების შესახებ.

Doctra Enterprise – სწრაფი დიაგნოსტიკის, დროული მკურნალობისა და სამედიცინო შეცდომების შემცირების ხარჯზე აუმჯობესებს გადაწყვეტილებების მიღების სისწრაფეს და მომსახურების ხარისხს.

Doctra-enterprise and Packs

Qlik BI ბიზნეს ანალიტიკური პლატფორმის ინტეგრაციით შეძლებთ როგორც დიდი რაოდენობის მონაცემების დამუშავებას, ასევე ინფორმაციის გრაფიკულ ვიზუალიზაციად გარდაქმნას, რაც დაგეხმარებათ სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღებაში.

დოქტრა დენტალ ექსპრეს-ანალიტიკა

სისტემაში არსებობს კლინიკური მედიცინისა და ჯანმრთელობის დაცვის ამოცანათა ისეთი ავტომატიზებული გადაწყვეტები, როგორებიცაა: ბედ მენეჯმენტი, მორიგეობის განრიგი, ოპერაციების დაგეგმარება, ავტომატური კვება.

Doctra-enterprise and bed management

QMATIC რიგის მართვის სისტემასთან ინტეგრაციის დახმარებით მოაწესრიგებთ რიგს და მიიღებთ მისი მართვის მარტივ და მაქსიმალურად ეფექტურ ფუნქციონალს.

დოქტრა დენტალის ინტეგრაცია Qmatic-თან

ვიზიტის დაჯავშნის ფუნქციონალი ამარტივებს პაციენტთან ურთიერთობას და კომფორტულს ხდის ექიმთან ჩაწერის პროცესს.

SMS/Email სერვისი უზრუნველყოფს პაციენტის ინფორმირებას მიმდინარე ჩაწერის დეტალებთან დაკავშირებით.

მომხმარებელთა ონლაინ ბაზა და SMS/EMAIL დაგზავნის სერვისი ამარტივებს როგორც შეთავაზებების ასევე მისალოცი შეტყობინებების მარტივად და სწრაფად დაგზავნას.

Doctra Enterprise – სამედიცინო გადაწყვეტილებათა მიღების საინფორმაციო სისტემა უკეთესი მკურნალობისთვის.

სხვა პროდუქტები